Loading...
 

site_preference_logo_test

YAML
preferences: sitelogo_src: http://profiles.tiki.org/img/tiki/tikilogo.png feature_sitelogo: y # This permits logo, title and subtitle